Słowo i Życie - strona
                  główna  
 wydawca      prenumerata       redakcja        e-mail


Informacje opublikowane w  numerze 1-3/1996

Ciechanów. 14stycznia1996 r.to oficjalna data powołania zboru w Ciechanowie. W tym bowiem dniu miała miejsce uroczystość usamo­dzielnienia się tej społeczności. Decy­zją macierzystego zboru w Warsza­wie, istniejąca od 1989 r. stacja mi­syjna została przekształcona w samo­dzielny zbór. Jest to niewątpliwie jed­na z najlepiej rozwijających się w ostatnich latach społeczności, licząca aktualnie ok. 80 wiernych. 26 marca ubiegłego roku miało miejsce uroczy­ste otwarcie nowej kaplicy przy ul. Sienkiewicza 33 A (pisaliśmy o tym w numerze 4-6/95). Pierwszym pasto­rem społeczności ciechanowskiej był br. Krzysztof Pietrzak, teraz funkcję tę pełni br. Krzysztof Zaręba. Przewodni­czącym Rady Starszych Zboru jest br. Krzysztof Leśnik. Nabożeństwa odbywają się w niedziele o godz. 11:00 i we wtorki o 17:30, a w so­boty o 17:00 spo­tkania młodzieżo­we. Przy zborze funkcjonuje biblij­ny oraz plastyczny klubik dziecięcy, księgarnia, biblio­teka, klub wideo.

Ordynacja w Rybniku. Br. Gustaw Martynek został ordynowany na pasto­ra 14 stycznia 1996 r.    Aktu ordynacji doko­nali bracia: Hen­ryk Sacewicz - Naczelny Pre­zbiter Kościoła, Paweł Wróbel - Skarbnik Ko­ścioła i Euge­niusz Gutkowski - Przewodniczący Rady Starszych Zbo­ru w Rybniku. Br. Gustaw Martynek peł­ni w zborze funkcję pastora pomocni­czego, jest też członkiem Komisji Kon­trolnej Kościoła, oraz studentem dyplo­mowych Studiów Biblijnych prowa­dzonych przez ChIB.

10-lecie Zboru w Katowicach. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 3 grudnia 1995 r. w gościnnych pro­gach Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Katowicach, gdyż własna kaplica przy ul. Kaktusów 5 z trudem mieści uczestników cotygodniowych spotkań. Obecnie zbór liczy ok. 70 wiernych. Pierwszym pastorem tej społeczności był br. Ryszard Pru-szkowski (1984-1986), potem br. Ka­zimierz Barczuk (1986-1991). Aktual­nie funkcję pastora zboru w Katowi­cach sprawuje br. Roman Chmielewski. Związany z jubileuszem tekst jego autorstwa oraz okolicznościowe foto­grafie prezentujemy na s. 12-13 (Szczęśliwe dzieciństwo następnym pokoleniom).

Grudziądz/Płock. Br. Tytus Pikalski, dotychczasowy pastor zboru w Grudzią­dzu, od stycznia '96 mieszka w Płocku, będąc kierownikiem istniejącej tam od sześciu lat stacji misyjnej warszawskie­go zboru „Chrześcijańska Spo­łeczność". Odpo­wiadając na pytanie, dlaczego zdecydował się na tę zmianę, br. Tytus odpowie­dział, że patrząc z ludzkiego punk­tu   widzenia, Płock był ostatnim miejscem, gdzie on chciałby się znaleźć. Po wielu modli­twach i rozmowach podjął decyzję o przeniesieniu się do Płocka, wierząc, że jest to miejsce, gdzie posyła go Bóg, aby służył Bogu i ludziom. Duszpasterzem zboru w Gru­dziądzu został br. Andrzej Hara, absolwent Warszawskiego Seminarium Te­ologicznego i Korespondencyjnego Se­minarium Biblijnego w Warszawie.

Copyright © Słowo i Życie