Słowo i Życie można nabyć w zborach KCh i w redakcji SiŻ.


P r e n u m e r a t a


Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym momencie,
poprzez dokonanie  wpłaty na konto bankowe:
"Słowo i Życie"
ul. Puławska 114/7,  02-620 Warszawa 
PeKaO S.A. XVI O/Warszawa
nr konta: 93 1240 2135 1111 0000 3870 8817

W rozliczeniach transgranicznych należy używać
nr IBANPL93 1240 2135 1111 0000 3870 8817
kod BIC Banku Pekao SA (SWIFT Code): PKOPPLPW


Formularz wpłaty/przelewu (pdf do wydruku)

Wpłata na konto jest równoznaczna z zamówieniem prenumeraty.
Bardzo prosimy o czytelne wpisanie adresu, na który ma być przesyłane "Słowo i Życie."
Wysyłkę rozpoczniemy natychmiast po otrzymaniu wpłaty.
W razie nieotrzymywania czasopisma prosimy o kontakt z redakcją.

Od stycznia 2012 roku cena 1 egz. wynosi zł 6,00
Koszty wysyłki pokrywa redakcja
.
Roczna prenumerata krajowa [cztery kolejne numery] 1 egz.  wynosi zatem zł 24,00 
[tj. 4 x 6,00 zł)].

Przy prenumeracie zbiorowej (5 lub więcej egz.) cena 1 egz. wynosi zł 5,00.
Przykładowo, prenumerując na 1 rok 5 egz. należy wpłacić na konto 100,00 zł
(5 egz. x 20,00 zł). 

Prenumerata zagraniczna na 1 rok: Europa (wysyłka zwykła) 70 zł.
Pozostałe kraje (tylko wysyłka priorytetowa) - 100 zł.

Kwartalnik "Słowo i Życie" jest czasopismem niedochodowym, a ustalona cena pokrywa
tylko część kosztów wydawania. 
Będziemy wdzięczni za wszelkie dodatkowe wpłaty (darowizny) powyżej minimum, jakim jest cena naszego czasopisma.


Zaprenumeruj dla siebie, rodziny, przyjaciół!