Słowo i Życie nr 3/2006


Alians Ewangeliczny w RP po kolejnej kadencji

17 października br. w kaplicy Społeczności Chrześcijańskiej przy ul. Puławskiej 114 w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Aliansu Ewangelicznego w Polsce. Zgodnie ze statutem, jest ono zwoływane co trzy lata, by przyjąć sprawozdania Rady Krajowej, Sekretarza Generalnego oraz Komisji Rewizyjnej, udzielić absolutorium, powołać nowe władze, przyjmować nowych członków oraz wytyczać kierunki działania.

Obrady poprzedziło rozważanie Słowa Bożego, prowadzone przez wiceprzewodniczącego Rady Krajowej pastora Andrzeja Jeziernickiego (Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej). W imieniu ustępującej Rady Krajowej sprawozdanie złożył jej przewodniczący - pastor Zdzisław Józefowicz (Kościół Zielonoświątkowy). W minionej kadencji Krajowa Rada AE odbyła pięć posiedzeń. Powołano Sekretarza Generalnego w osobie pastora Władysława Dwulata. Uruchomiono biuro AE i zatrudniono asystentkę na pół etatu. Ujednolicono tekst statutu. Podjęto jedną interwencję w Ministerstwie Edukacji Narodowej w związku z niefortunną wypowiedzią minister Krystyny Łybackiej o poczynaniach, mających znamiona represji wobec nauczycieli innych wyznań. Po tej interwencji MEN wyjaśniło, że nie dotyczyło to nauczycieli wyznań zarejestrowanych, ale o grupy religijne funkcjonujące nieoficjalnie i nierozpoznane, co do których będą podejmowane badania w celu zorientowania się w ich działalności; wobec wyznań należących do Aliansu Ewangelicznego czy skupionych w Polskiej Radzie Ekumenicznej nie będą podejmowane żadne tego typu poczynania.

W sprawozdaniu zostały też wymienione ważniejsze wystąpienia, wykłady i prezentacje na konferencjach i sympozjach naukowych, krajowych i międzynarodowych. Międzykościelne przedsięwzięcia i konferencje to kolejny aspekt współpracy. Konferencje, szkolenia i przedsięwzięcia o charakterze misyjnym zostały szeroko rozpropagowane i stały się dostępne nie tylko dla Kościołów skupionych w AE. Idea jednoczenia się środowisk ewangelikalnych w ramach AE nabiera rozmachu. Chodzi nie tyle o strukturę organizacyjną, co otwarte forum wymiany informacji i wzajemnej akceptacji różnorodności na fundamencie podstawowych prawd Ewangelii. Dużą w tym rolę ma oficjalna strona internetowa (www.aliansewangeliczny.pl), a liczba odwiedzin – około 83 tys. od kwietnia 2004 do listopada 2006 – mówi sama za siebie.

Nowych członkiem zwyczajnym AE został Chrześcijański Kościół Reformacyjny, a członkami stowarzyszonymi: Fundacja Chrześcijańska OWRze, CCI - Polska, Społeczność Ewangelizacji Dzieci, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne, Chrześcijańska Fundacja DE’IGNIS - Polska, Stowarzyszenie Fala.

Skład Rady Krajowej AE na kolejną kadencję jest następujący: przewodniczący - Andrzej Nędzusiak (Kościół Boży w Chrystusie), wiceprzewodniczący - Jacek Duda (Kościół Ewangelicznych Chrześcijan), skarbnik - Marek Panfil (ChSA).

W kilka godzin po zakończeniu obrad spora część uczestników tego zgromadzenia wzięła udział w sesji inauguracyjnej Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (European Evangelical Alliance General Assembly), które w tym roku miało miejsce w warszawskim Hotelu Novotel. (red.)

Copyright © Słowo i Życie 2006
Słowo i Życie - strona główna