numer 3/2004


Jan Wierszyłowski

Dlaczego należy znać Jezusa prawdziwego?

Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum,

abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy.

My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie.

On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym (1 J 5,20).

Prawie każdy nieco wykształcony człowiek wie, że nasz kalendarz bierze początek od pojawienia się Jezusa na naszej planecie. Fakt wymowny, lecz zapominany!

Każdy człowiek, wiedzący cośkolwiek o Jezusie, zajmuje wobec Niego jakieś stanowisko: obojętne, lekceważące, niechętne, wrogie czy też przychylne, pełne uwielbienia, miłości i posłuszeństwa Jemu. Ma jakiś pogląd na Jezusa. Od zajęcia określonej postawy wobec osoby Jezusa uciec nie można. Ażeby jednak ta postawa była właściwa, winna być, gdy myślimy poprawnie i uczciwie, oparta na rzetelnej znajomości Jezusa i Jego nauki. Inaczej będzie błędna. I to jest zasadnicza odpowiedź na pytanie, dlaczego należy znać Jezusa prawdziwego.

Czy nie jest czymś niezwykłym, że Jezus przez przeszło dwa tysiące lat jest osobą ciągle popularną, aktualnym tematem pisarzy, muzyków, filmowców, krytyków, historyków itp. Dlaczego, zgodnie z życzeniem Jego przeciwników, często potężnych władców i wybitnych filozofów, nie przeminął jak tysiące sławnych imion tego świata i nie stał się jak one jedynie okazjonalnie wspominanym geniuszem dawnych czasów?

Czy nie należy wiedzieć, czym się różni Jezus prawdziwy od Jezusa głoszonego przez świadków Jehowy, mormonów, unitarian, liberalnych pseudochrześcijan i różnych zwodzicieli? Oto kolejny powód, by poznać Jezusa prawdziwego.

To poznanie jest konieczne także po to, ażeby zrozumieć Jego wspaniałość i nieporównywalność z żadnym innym twórcą religii, że On jest rzeczywiście Osobą, przez którą - jak mówi Ewangelia - wszystko się stało, co się stało, źródłem wszelkiej egzystencji, odwiecznym Słowem i życiem samym w sobie, rozumem, światłem, prawdą, że jedynie On oświeca każdego człowieka bezbłędnie, dając poprawne zrozumienie sensu życia, że jest właścicielem wszelkiego stworzenia, że poza Nim nie ma innego orzecznika prawdy, trwałego punktu odniesienia, znawcy tajemnic całej rzeczywistości.

Poznanie osoby Jezusa przekonuje, że On jest jedynym prawdziwym Zbawicielem świata - Mesjaszem i Królem, mającym autorytet i moc władcy świata.

To poznanie wyjaśnia także, dlaczego jest On głównym obiektem nienawiści szatana i jego zwolenników, co ma między innymi wyraz we wzrastającym na całym świecie antysemityzmie. Jezus - jako Syn Człowieczy - był bowiem Żydem.

Rzetelne poznanie Jezusa Prawdziwego kształtuje wobec Niego właściwą postawę, od której zależy los każdego człowieka.

Obojętność wobec Jezusa i tego co On w trosce o nasze dobro nam uczynił i powiedział jest lekceważeniem Go i obrażaniem, czynieniem Go kłamcą. Jest pozbawianiem się najwyższego dobra i wyborem własnego bankructwa.

Jakże smutny jest fakt, że tak wiele ludzi żyje w złudzeniu, że zna Jezusa, wydaje opinie o Jezusie nie poznawszy Go. Podobnie jak i Biblii, której nigdy rzetelnie nie czytali, a krytykują ją i odrzucają.

I jeszcze jedno uzasadnienie potrzeby poznawania Jezusa prawdziwego: Pod imię Jezusa podszywa się obecnie wiele różnych zwodzicieli, w rzeczywistości będących na usługach

szatana. Jezus przestrzegał przed nimi. Mówiąc o czasach ostatecznych powiedział: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus; i wielu zwiodą (Mt 24, 4-5).

Od tego zwiedzenia ustrzec może jedynie znajomość Jezusa prawdziwego, z Jego całą nauką zapisaną w Biblii.

Zasadniczy wniosek z powyższych rozważań o rezultatach poznawania Jezusa prawdziwego jest prosty i praktyczny: nade wszystko, co jest warte poznawania, warto dla własnego dobra, poznać rzeczywistego Jezusa dokładnie, osobiście, bezpośrednio z wiarygodnego źródła - Pisma Świętego. Różnych informacji o Jezusie istnieje bowiem – jak wiemy – mnóstwo: w encyklopediach, w literaturze pięknej, w muzyce, w plastyce, w ludowych podaniach, w baśniach. Wiele z nich jest bałamutnych. Wszystkie je odrzucam.

Ewangelista Jan, świadek życia Jezusa, swe relacje o Nim tak podsumował: Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać (J 21,25). Ta wypowiedź ukazuje unikalność osoby Jezusa poprzez ukazanie ogromu Jego czynów. Przekraczają one wymiary ziemskie. Jezus, jako odwieczne Słowo, przez które wszystko się stało, co się stało, stworzył bowiem tak wiele, że księgi opisujące Jego dzieła nie pomieściłyby się na naszej planecie. Rozmiar Bożych dzieł jest bowiem kosmiczny, nie do ujęcia przez ziemskie miary ani przez nasz umysł, który choć genialny, nie zdołał jeszcze policzyć gwiazd widocznych na firmamencie.

Apostoł Jan zapisał jednak informacje także o dziełach Jezusa, mających wymiar ziemski, do ogarnięcia naszym umysłem. Po co? Biblia odpowiada: I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego (J 20,30-31).

Wśród wielu przyczyn, uzasadniających konieczność poznania Jezusa prawdziwego, jedna jest najważniejsza: aby dostąpić odpuszczenia grzechów i być zbawionym. Tego życzę serdecznie wszystkim czytelnikom niniejszych rozważań. 

[Fragment z: Jan Wierszyłowski, O Jezusie Prawdziwym, Warszawa 2004, © Jan Wierszyłowski]

Copyright © Słowo i Życie 2004
Słowo i  Życie - strona główna