Słowo i Życie - numer 1/2004


Nina  i Bronisław Hury

15-lecie Chrześcijańskiej Społeczności w Ciechanowie

Latem 1987 roku u podnóża ciechanowskiego zamku stanął namiot pod szyldem „Biblia pod namiotem”. Inicjatorem tej akcji na Mazowszu był pastor W. Andrzej Bajeński. A jednym z najbliższych jego współpracowników pochodzący z okolic Ciechanowa Krzysztof Zaręba – wówczas student Warszawskiego Seminarium Teologicznego, a w latach 1992-1998 pastor ciechanowskiej społeczności. Rezultatem tych działań w Ciechanowie była 4-osobowa grupa, która stała się tu zalążkiem stacji misyjnej warszawskiego zboru. W końcu 1988 r. został zakupiony budynek przy ul. Powstańców Warszawskich 12, a 29 stycznia 1989 r. odbyło się w nim inauguracyjne nabożeństwo.

Z początkiem 1989 r. do Ciechanowa przeprowadzili się Krzysztof i Bożena Pietrzakowie, by prowadzić tu pracę duszpasterską i ewangelizacyjną. Efektem ich pracy: modlitw, odwiedzin, rozmów duszpasterskich, działań ewangelizacyjnych oraz solidnego nauczania był duchowy i liczebny wzrost społeczności.

W roku 1992, ze względów zdrowotnych, pastor Krzysztof Pietrzak wraca do Warszawy, a służbę duszpasterską przejmuje pastor Krzysztof Zaręba. Początkowo dojeżdża z Warszawy, a od września 1992 r. zamieszkuje wraz rodziną w Ciechanowie. Jesienią tego roku został otwarty w suterenie budynku zborowego Klub Dobrej Nowiny dla dzieci i młodzieży. Powstała też szkoła języka angielskiego, prowadzona przez Andy Edwinsa z Wielkiej Brytanii oraz kurs obsługi komputerów. Zimą organizowano dożywianie dzieci z ubogich rodzin. Ludzi przybywało, więc na niedzielne nabożeństwa zaczęto wynajmować salę w Galerii Wystaw Artystycznych. Budynek przy ul. Powstańców Warszawskich 12 stał się za ciasny. Nie powiodły się próby jego rozbudowy. Ale i na tę potrzebę Pan odpowiedział w nadzwyczajny sposób. Mimo braku środków finansowych, mimo wielu trudności związanych ze znalezieniem odpowiedniego obiektu, 4 maja 1994 r. podpisano umowę wstępną na zakup budynku przy ul. Sienkiewicza 33A. Okazało się to pod wieloma względami korzystniejsze. Po niewielkiej adaptacji budynek nadawał się na kaplicę - 26 marca 1995 r. odbyło się pierwsze nabożeństwo. W nowej siedzibie znalazło się miejsce dla wielu działań i służb. W krótkim czasie uruchomiono klubik dziecięcy, księgarnię, bibliotekę i chrześcijański klub wideo.

14 stycznia 1996 r. Chrześcijańska Społeczność w Ciechanowie, dotychczas funkcjonująca jako stacja misyjna zboru warszawskiego, została oficjalnie przekształcona w samodzielny zbór.

Kolejny etap służby Chrześcijańskiej Społeczności w Ciechanowie to rok 1998. Obowiązki pastora zboru przejmuje Grzegorz Baczewski, na zasadzie „porozumienia stron” – obaj pastorzy byli zaprzyjaźnieni od lat. Oficjalne pożegnanie pastora Krzysztofa Zaręby i wprowadzenia na urząd nowego pastora odbyło się 16 sierpnia 1998 r.

W 1999 roku zaczyna działać szkoła języka angielskiego Graceland, prowadzona przez kanadyjskie misjonarki-nauczycielki Colette Ladan i Jay Bowyer, w roku 2001 przekształcona w ogólnokościelną agendę Graceland English Training. Powołano Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności, prowadzące służbę wśród dzieci i rodzin dysfunkcyjnych. Podjęto 3-letni program misyjny pod nazwą Misja Zakładania Zborów. Aktualnie zbór liczy około 160 wiernych.

Wszystko to było możliwe dzięki Bożej łasce. I za to wspólnie dziękowaliśmy Bogu na Jubileuszu 15-lecia, w niedzielne popołudnie 18 stycznia 2004 r., w kaplicy przy ul. Sienkiewicza 33 A. Obecni byli przedstawiciele władz miasta, zarząd Kościoła, pastorzy okolicznych zborów, a też liczne grono zaproszonych przez zbór osób, które przyczyniły się do rozwoju tej społeczności.

Uroczystości przewodniczył pastor Grzegorz Baczewski. Podsumowując miniony okres, powiedział że Chrześcijańska Społeczność w Ciechanowie to ludzie, którzy kochają Chrystusa i chcą za Nim podążać. Miłowanie Boga i bliźniego ma także praktyczny wymiar - pomoc drugiemu człowiekowi. Chcą więc służyć miejscowemu społeczeństwu,  biednym i bogatym. A potrzebującym jest każdy z nas. Każdy z nas, w wymiarze duchowym, psychicznym czy fizycznym potrzebuje Bożej pomocy. Przez te 15 lat ciechanowska społeczność, w miarę swoich możliwości, niosła pociechę, zachętę, wsparcie nadzieję dla wielu osób. Ale podstawową jej służbą i misją było i jest głoszenie Dobrej Nowiny, że tylko Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem, jedynym prawdziwym Zbawicielem i Wyzwolicielem człowieka. A tego każdy człowiek w XXI wieku tak bardzo potrzebuje.

Były też wspomnienia, a wśród nich fragmenty kaset wideo i zdjęcia dokumentujące najważniejsze wydarzenia: „Biblia pod namiotem” przy wzgórzu zamkowym, pierwsze nabożeństwo w budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 12 i w obecnej siedzibie, zajęcia z dziećmi w klubiku, szkoła językowa, ewangelizacje i chrzty... Migawki sprzed 15 lat wzbudzały nie tylko zainteresowanie, ale i rozbawienie. Nietrudno było rozpoznać osoby, ale trudno było nie zauważyć zmian w ich wyglądzie - 15 lat zrobiło swoje.

Okolicznościową modlitwę dziękczynną poprowadzili pastorzy: Krzysztof Zaręba, Krzysztof Pietrzak i W. Andrzej Bajeński.

Bóg działa przez konkretnych ludzi. Pamiętali o tym gospodarze uroczystości. Pastor Baczewski dziękował wszystkim, którzy w różny sposób wspierali ich społeczność, a spora grupa uczestników tej uroczystości otrzymała okolicznościowe listy.

Prezbiter Naczelny W. Andrzej Bajeński w imieniu zarządu Kościoła Zborów Chrystusowych wręczył pastorowi Grzegorzowi Baczewskiemu i jego małżonce list gratulacyjny, adresowany do całej ciechanowskiej wspólnoty. On też był głównym mówcą tej uroczystości. Nawiązał do swojego wystąpienia w Ciechanowie sprzed 15 lat. Jak wtedy tak i dziś ważne pozostaje pytanie, po co tu jesteśmy, po co to wszystko? Odpowiedź tkwi w tym, kim jesteśmy i co nas spotkało. „Nie uważamy się za chrześcijan lepszych od innych, raczej za takich, którzy przekonali się, że codzienne naśladowanie Jezusa Chrystusa to coś o wiele głębszego niż tylko porządne życie, tradycyjna przynależność do Kościoła, czy przeświadczenie o wyjątkowości swojego wyznania. Chrześcijaństwo jest dla nas nie tyle religią, co sposobem życia, trudnym, ale możliwym, jedynie słusznym i zaspakajającym najgłębsze potrzeby człowieka. Zawdzięczając tak wiele Chrystusowi uważamy za swój przywilej a zarazem obowiązek dzielić się z innymi tym co On dla nas uczynił”. To słowa z broszury rozprowadzanej 15 lat temu, ale wciąż aktualne.

Nie chcemy głosić religii. Religijności jest dość w naszym społeczeństwie. Jesteśmy tu, by służyć. A naszą szczególną służbą jest zwiastowanie Prawdy, którą jest sam Jezus Chrystus. Nasze posługiwanie polega na zwiastowaniu Życia. Ale nie jakiegoś życia, lecz tego Życia, którym jest Jezus Chrystus. Naszą szczególna służbą jest wskazywanie Drogi. Ale nie jakiejś drogi, lecz tej jedynej Drogi wiodącej do Boga, jaką jest Jezus Chrystus. Tak więc nie chrześcijaństwo - ale Chrystus, nie religia - ale Życie i nie my - ale On jako Droga do Boga. Oto sens naszych wysiłków, ponoszenia kosztów i całej naszej służby. Nie uważamy, że posiedliśmy monopol na prawdę, na życie albo na drogę do Boga. Ale poznaliśmy Kogoś, kto ma patent na Prawdę, na Życie i na Drogę, na więź z Bogiem. Zwiastowanie Chrystusa - oto sens naszego życia, istota naszych dążeń, cel naszych zgromadzeń i główna intencja naszych modlitw.

Copyright © Słowo i Życie 2004
Słowo i  Życie - strona główna