Słowo i Życie - numer 1/2003II Zgromadzenie Ogólne Aliansu Ewangelicznego w Polsce

Dnia 18 listopada 2003 r. w Warszawie odbyło się II Zgromadzenie Ogólne Aliansu Ewangelicznego w Polsce. W programie Zgromadzenia, któremu przewodniczył prezb. Edward Czajko (Kościół Zielonoświątkowy, Warszawa), znalazły się przede wszystkim: przyjęcie sprawozdań ustępującego kierownictwa oraz wybór nowej Rady Krajowej i jej trzyosobowego prezydium.

Sprawozdanie złożył prezb. Henryk Rother-Sacewicz, ustępujący przewodniczący Rady Krajowej , który w latach minionych włożył także wiele wysiłku w powstanie Aliansu. Ponadto sprawozdanie przedstawił również skarbnik oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej tej ewangelikalnej organizacji międzywyznaniowej. Ustępujący zarząd otrzymał absolutorium za okres swojej posługi w latach 2000-2003.

Dokonano następnie wyborów nowej Rady Krajowej i jej prezydium. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Rady Krajowej na nową kadencję został prezb. Zdzisław Józefowicz (Kościół Zielonoświątkowy, Bydgoszcz), wiceprzewodniczącym prezb. Andrzej Jeziernicki (Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Kielce), zaś skarbnikiem na drugą kadencję - prezb. Leon Dziadkowiec (Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Szczecin). Nowy Sekretarz Generalny zostanie powołany - w myśl Statutu Aliansu - na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Krajowej.

Alians Ewangeliczny w RP, zrzeszający Kościoły ewangelikalne i ewangelikalne organizacje parakościelne w Polsce, powstał w 2000 roku i został wpisany do rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA w dziale B, poz. 5.

prezb. Edward Czajko
przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego AE


 Copyright © Słowo i Życie 2004
Słowo i  Życie - strona główna