Słowo i Życie - strona główna
numer 2/2002

Copyright © Słowo i Życie 2002

 

SŁOWO NA ŚWIĘTO BIBLII 2002


Ten, kto ma uszy, niech usłyszy,
co Duch mówi do Kościołów. 
(Ap 2,7a)

W trudnej chwili swego życia nasz Pan dał nam wspaniały przykład postępowania. Poddany próbie, odwołuje się do Pisma Świętego, mówiąc: "Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga" (Mt 4,4). Jakże dziś, w obliczu tylu prób i trudności, potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej rady, Bożego Słowa! I oto wspaniała wiadomość! Bóg nie zamilkł! "Żywe jest bowiem Słowo Boga i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny" (Hbr 4,12a). Jego Słowo nie przemija tak, jak nasze ludzkie sprawy i słowa, gdyż "Słowo Pana trwa na wieki" (1 P 2,25a). 

To Słowo Boże jest stale gotowe do nas przemawiać! Jak trafnie wyraził to znany kaznodzieja C.H. Spurgeon: Nikt nie może powiedzieć, że mu brak źródła, z którego mógłby czerpać, jeżeli Biblia znajduje się w zasięgu jego ręki. Czy możemy zatem powiedzieć, że nie mamy dostępu do Bożego Słowa? To niemożliwe! Przecież Pismo Święte jest najbardziej rozpowszechnioną i najpoczytniejszą księgą świata. To jest światowy bestseller! Dzięki Bożej łaskawości mamy w Polsce kolejne nowe tłumaczenia Pisma Świętego, co pozwala każdemu z nas korzystać z mądrości Bożego Słowa. Ze szczególną radością należy przyjąć przekład ekumeniczny Nowego Testamentu i Psalmów. To nowe tłumaczenie pozwala nam, chrześcijanom różnych denominacji kościelnych, spotykać się przy jednym tekście Pisma Świętego. 

Wykorzystajmy ten błogosławiony czas na wsłuchiwanie się w prorocze wezwanie Bożego Słowa: "Ten, kto ma uszy niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów" (Ap 2,7a). Oto wezwanie Pana Chwały do Jego umiłowanego ludu � Kościoła. Ten jeden Kościół Jezusa Chrystusa opisany jest w Księdze Apokalipsy przez symboliczną liczbę siedmiu lokalnych Kościołów. Kościół w swej istocie jest jeden, ponieważ jest jeden Pan, który nim kieruje i jeden Duch, który go ożywia i jednoczy w jedno Ciało (1 Kor 12,13). To jedno Ciało Chrystusa uobecnia się na świecie przez lokalne społeczności, wspólnoty, zbory, parafie. Dlatego przeciwieństwem jednego Kościoła nie jest wielość i różnorodność wspólnot kościelnych, lecz Kościół błądzący, Kościół niewierny swemu Panu. 

Pan Kościoła, jak dobry pasterz, nigdy nie pozostawi swojego Kościoła osamotnionego, lecz posyła swoje Słowo � chwali, karci, udziela nagany, ale i składa obietnice. Czy mamy uszy gotowe, by wsłuchiwać się w słowa naszego Pana? On wzywa nas: "Obyś był zimny albo gorący" (Ap 3,15b). Letnie chrześcijaństwo budzi odrazę w oczach Chrystusa: "Bądź gorliwy i nawróć się" (Ap 3,19b). Dlatego na przykładzie Kościoła w Filadelfii, Chrystus Pan poucza nas i wskazuje właściwą postawę chrześcijańską: "Znam twoje czyny. Oto sprawiłem, że przed tobą są otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, to jednak zachowałeś Moje Słowo i nie wyparłeś się Mojego imienia" (Ap 3,8). Kościół w Filadelfii zachował, ale nie schował Słowa Pana. Trwał przy prawdzie Jego Słowa i nie poszedł na kompromis, nawet za cenę odrzucenia i prześladowań. 

Żyjemy w okresie wielkich przemian społecznych i kulturowych. Pluralizm i relatywizm staję się cechą otaczającego nas świata. Uwidacznia się to także w dziedzinie duchowego życia człowieka. Jak bardzo potrzebujemy dzisiaj pewnego i obiektywnego autorytetu w naszym życiu? A takim jest Słowo Boże! Jest dla wszystkich ludzi, a przy tym nie podlega jakimkolwiek ludzkim autorytetom. "Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim" (Hbr 4,13a). Słowo przenika każdego, wszystkie Kościoły, gdyż nie jest zależne od naszych tradycji kościelnych. Oto w zmieniającym się świecie mamy pewny fundament Słowa Bożego, które może dać każdemu z nas odpowiedź na zasadnicze i ostateczne pytania dotyczące sensu naszego życia. 

Nie zamykajmy Księgi Pisma Świętego! W niej mówi do nas sam Bóg.

"Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do Kościołów!"

KOMITET EKUMENICZNYCH DNI BIBLIJNYCH
Towarzystwa Biblijnego w Polsce

  Copyright © Słowo i Życie 2002
Słowo i Życie nr 2/2002