Czasopismo Słowo i Życie - strona główna

INFORMACJE I WYDARZENIA


Zgromadzenie Ogólne Aliansu Ewangelicznego w RP. 6 czerwca 2000 r. w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Siennej 68/70 w Warszawie odbyło się I Zgromadzenie Ogólne Aliansu Ewangelicznego w Polsce. Uczyniony został kolejny krok w kierunku jego oficjalnej działalności. Przypomnijmy: Prawie rok wcześniej (21.06.1999 r.) odbyło się zebranie założycielskie, na którym 8 Kościołów ewangelicznych i 7 ewangelicznych organizacji parakościelnych podjęło uchwałę o utworzeniu Aliansu Ewangelicznego w RP, przyjęto też wcześniej opracowany statut i wybrano trzyosobową Tymczasową Radę Krajową. Jej zadaniem było doprowadzić do legalizacji Aliansu (co nastąpiło w dniu 21.01.2000) i w ciągu sześciu miesięcy od legalizacji zwołać statutowe Zgromadzenie Ogólne, które odbyło się właśnie 6 czerwca br.

Zgromadzenie Ogólne przyjęło prawo wewnętrzne, dokonało wyboru na czteroletnią kadencję 22 osobowej Rady Krajowej wraz z trzyosobowym jej Prezydium. Podjęto uchwałę o sposobie finansowania działalności Aliansu oraz dwie uchwały, stanowiące zobowiązania dla Prezydium Rady Krajowej: powołanie do końca br. Sekretarza Generalnego oraz zwołanie na wiosnę przyszłego roku Konferencji Programowej, która powinna stać się płaszczyzną szeroko rozumianej współpracy.

Do Prezydium Krajowej Rady zostali powołani: Henryk Rother-Sacewicz (Kościół Zborów Chrystusowych) - przewodniczący, Edward Czajko (Kościół Zielonoświątkowy) - wiceprzewodniczący, Leon Dziadkowiec (Kościół Ewangelicznych Chrześcijan) - skarbnik. 

W skład Rady Krajowej weszli: Henryk Dedo (Fundacja Ewangeliczna), Władysław Dwulat (Fundacja Słowo Życia), Bronisław Hury (Kościół Zborów Chrystusowych), Paweł Jarosz (Ursynowska Wspólnota Ewangeliczna), Andrzej Jeziernicki (Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej), Henryk Karzełek (Kościół Ewangelicznych Chrześcijan), Tadeusz Krzok (Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa), Jerzy Marcol (Biblijne Stowarzyszenie Misyjne), Zdzisław Miara (Ruch Nowego Życia), Andrzej Piotr Michnik (Misja Pokoleń), Andrzej Nędzusiak (Kościół Boży w Chrystusie), Adam Otremba (Chrześcijańska Fundacja Młodzież dla Chrystusa), Mirosław Pieszka (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie), Edward Rutkowski (Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej), Zbigniew Rutkowski (Fundacja Ewangelia dla Każdego), Moner Shaded (Kościół Dobrego Pasterza), Michał Sikorski (Kościół Boży w Chrystusie), Kazimierz Sosulski (Kościół Zielonoświątkowy), Henryk Wieja (Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja).

12 września 2000 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krajowej, a przedmiotem obrad były kierunki działalności Aliansu oraz kwestie organizacyjne, powołano m.in. Komitet Organizacyjny Konferencji Programowej. (BH)


VIII Konferencja KZCh, Ostróda, 26-30 czerwca 2000. Już od ośmiu lat w pierwszym tygodniu wakacji do naszego Ośrodka Katechetyczno-Misyjnego w Ostródzie zjeżdżają ludzie z różnych stron Polski, aby uczestniczyć w pięciodniowej Konferencji (od poniedziałku do piątku). Gromadzi ich tu pragnienie bycia razem w oczekiwaniu na Boże błogosławieństwo, płynące ze wspólnego słuchania Bożego Słowa, modlitwy, rozmów, wspólnego uwielbiania Pana. Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji było przebudzenie, którego w ostatnich latach chrześcijanie w Polsce oczekują i wyglądają, a czas przełomu tysiącleci w szczególny sposób wzbudza atmosferę modlitwy i tęsknoty za Bogiem. Hasło Konferencji “Panie, spraw nam odnowę” zaczerpnięto z Psalmu 80, w którym autor wyraża to gorące pragnienie serca, powtarzając je jak refren.

Słowem Bożym usługiwali kaznodzieje z kraju i z zagranicy: Cam Huxford, Waldemar Świątkowski, Bronisław Hury, Piotr Karel, Wayne Murphy, Randal Smelser, Paweł Wróbel, Henryk Rother-Sacewicz oraz Jarosław Ściwiarski, Piotr Bronowicki jun., Władysław Zapotoczny. Tematy wykładów dotyczyły osobistej relacji z Bogiem: oczyszczenia, pokuty i odnowienia - to musi się stać, jeśli naprawdę oczekujemy przebudzenia. Szczególnym zainteresowaniem pastorów cieszyły się wykłady Cama Huxforda, pastora z Savannah Christian Church w Georgii, USA, na temat wizji Kościoła. Wstępnie ustalono, że jesienią przyszłego roku zostanie zorganizowana specjalna konferencja dla kaznodziejów i starszych zborów z udziałem Cama, jako wykładowcy właśnie na ten temat.

Chłodna pogoda sprzyjała frekwencji na wykładach. Nie można było korzystać z kąpieli w jeziorze, ale innych atrakcji nie brakowało, a narzekań nie było. Odbył się nawet mecz siatkówki plażowej Polska - Reszta Świata. Oczywiście, było ognisko z kiełbaskami i śpiewy do późna. 

Kolejna Konferencja za nami. Pozostały zdjęcia, wspomnienia, ale przede wszystkim bogactwo treści biblijnych wykładów i kazań. Owocować w życiu będzie to, co pozostało w umyśle i sercu i zostało wprowadzone w czyn. “Panie, spraw nam odnowę” to już nie tylko hasło Konferencji. Wyjeżdżaliśmy z głębokim pragnieniem przebudzenia - odnowy, jakie może w naszym sercu, życiu, zborze, Kościele i kraju sprawić jedynie sam Bóg. Oby tak się stało. (BH)


Amsterdam 2000. Billy Graham Evangelistic Association zorganizowało w dniach 29.07-6.08 w Amsterdamie konferencję dla ewangelistów. Uczestniczyło w niej 10732 uczestników z 209 krajów. W historii nie było dotychczas wydarzenia, w którym reprezentowana była tak wielka liczba krajów, taka różnorodność kultur. Trzy czwarte uczestników pochodziło z krajów rozwijających się. Usługiwali najwybitniejsi mówcy: Chuck Colson, Ravi Zacharias, Bill Bright, Franklin Graham. Sesje plenarne tłumaczono na 28 języków. Spośród 2000 chętnych wybrano 704 wolontariuszy, pochodzących z 44 krajów, do prac pomocniczych przy obsłudze Konferencji. Od roku 1982 ponad 120 osób pracowało wspólnie, by przygotować tę Konferencję.

Billy Graham, ze względów zdrowotnych, nie był obecny osobiście, ale przemawiał do uczestników za pośrednictwem satelity, zachęcając, by z nowym zapałem w sercach mówić ludziom o Bożej miłości w Chrystusie Jezusie; podkreślając że to, jak żyjemy, jest równie ważne jak to, co mówimy; wzywając do odnowienia oddania siebie Bogu, głębszego polegania na mocy modlitwy i Ducha Świętego. Konferencja Amsterdam 2000 była kontynuacją podobnych spotkań w Amsterdamie w roku 1986 i 1983. Było to w pewnym sensie symboliczne przekazanie pochodni następnemu pokoleniu, które będzie kontynuować dzieło ewangelizacji w XXI wieku. Billy Graham definiuje ewangelistę, jako “powołanego i wyposażonego przez Boga do ogłaszania Dobrej Nowiny, by ludzie w pokucie i wierze mogli nawracać się do Chrystusa i naśladować Go, posłuszni Jego woli”. Często owi ewangeliści, wierni słudzy, pracują samotnie, bez wsparcia, a te dziewięć dni w Amsterdamie to dla nich szansa, by wspólnie uczyć się, modlić i wielbić Boga - być zachęconym do dalszej efektywniejszej służby.

Uczestnicy potwierdzili swoją wierność biblijnym zasadom, przyjmując dwa dokumenty: “Deklarację Amsterdam 2000” (The Amsterdam Declaration) i “Przymierze Ewangelistów” (A Covenant for Evangelists). (źródło: http://media.amsterdam2000.org; oprac. NH)


XV Światowa Konwencja Kościołów Chrystusowych, Brisbane, 2-6.08.2000. Był to podwójny jubileusz: piętnasta z kolei Konwencja w siedemdziesiąt lat od pierwszej, zorganizowanej w roku 1930 w Waszyngtonie. Z założenia nie jest to zgromadzenie oficjalnych delegatów z poszczególnych krajów czy Kościołów, tylko forum, na którym wszystkie nurty, grupy Kościołów Chrystusowych, spotykają się jako ogólnoświatowa rodzina, by wspólnie wielbić Boga i uczyć się z Bożego Słowa, poznawać się i lepiej rozumieć. Doskonale oddawało tę ideę tegoroczne motto: “Pod Krzyżem” (ang. Under the Cross), zaczerpnięte z Listu do Kolosan 1,20.

Wśród 3,5 tysiąca byli również uczestnicy z Polski: Piotr Karel - pastor zboru w Kołobrzegu i członek Komitetu Wykonawczego Światowej Konwencji Kościołów Chrystusowych (World Convention Churches of Christ), Michał Weremiejewicz - dyrektor Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego w Warszawie, Krystyna Wiśniewska i Mirka Wójcik - obie z “Chrześcijańskiej Społeczności” w Warszawie. Każdy dzień rozpoczynał i kończył się nabożeństwem uwielbiającym, na których usługiwali znani przywódcy i pastorzy, m.in.: Robert Schuler, Ron O’Grady, Sam Stone, Leonard Sweet, Alvin Jakcson, Graham Agnew. Za stronę muzyczną odpowiedzialny był Tim Foot. Trudno wymienić wszystkie chóry, zespoły muzyczne i pantomimiczne, wykonawców, solistów, ubogacających program. Szczególnym przeżyciem był sobotni koncert Great Gospel Concert, prowadzony przez światowej sławy trębacza Jamesa Morrisona. Niedzielne poranne nabożeństwo z Wieczerzą Pańską, oficjalnie zamykające Konwencję, na którym zgromadziło się około 5 tys. uczestników, prowadzone było w stylu a cappella (bez używania instrumentów muzycznych, zgodnie z praktyką jednego z nurtów Kościoła Chrystusowego). 

Na program składały się również seminaria, wykłady, zajęcia praktyczne, dyskusje panelowe, spotkania tematyczne. Wśród prowadzących wykłady i seminaria byli: Martin Robinson, Tim Costello, Troy Murphy, LeRoy Lawson, Richard L. Hamm, Leonard Sweet. 

Kolejna Konwencja za cztery lata (28.07-1.08.2004) w Brighton w Anglii. Mam nadzieję, że znajdą się na niej również uczestnicy z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. (Piotr Karel)


Lato w Ostróda Camp. Sezon 2000 w Ośrodku Katechetyczno-Misyjnym w Ostródzie rozpoczął się już w kwietniu. Podczas długiego weekendu majowego wypoczywało tu kilkanaście rodzin z Warszawy. Od 20 maja do 1 czerwca, pod kierownictwem pastora Bronisława Hurego, odbywały się “Wczasy z Biblią” dla osób po pięćdziesiątce. Uczestniczyło w nich 30 osób. W tym samym czasie w Ośrodku przebywała też 30-osobowa grupa rosyjskich Żydów z Sankt Petersburga, zaproszona do Polski przez Fundację “Chewra”. Nawiązały się prawdziwe przyjaźnie polsko-rosyjskie, a jednym z najistotniejszych wydarzeń był chrzest sześciorga Żydów w gościnnej kaplicy zboru KZCh w Ostródzie.

Nie wszyscy przyjeżdżali do Ostródy z zamiarem wypoczywania. EuroTeam, 25-osobowa grupa ze Stanów Zjednoczonych i Białorusi przez dwa tygodnie (4-17 czerwca) odnawiała domki campingowe, amfiteatr, wnętrze kaplicy i pomost. Głównym efektem jest nowo wybudowany ganek oraz pomieszczenia na nowe biuro Ośrodka.

Kolejne wydarzenie (22-25 czerwca) to konferencja, zorganizowana przez Fundację “Drzewo Oliwne”, w której uczestniczyło około 80 osób.

Tradycyjnie już w pierwszym tygodniu wakacji (26-30 czerwca) mieliśmy doroczną Konferencję Kościoła Zborów Chrystusowych - około 150 osób z kraju i zagranicy.

Pierwszym z typowych turnusów był obóz dla dzieci od 8 do 12 lat (2-15 lipca), organizowany przez Wiesławę i Tadeusza Naumiuków. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób, w tym grupa polskich dzieci z Litwy, zaproszona przez “Chrześcijańską Społeczność” w Warszawie.

Kolejne trzy tygodnie to sezon obozów koszykarskich, organizowanych przez Fundację “Słowo Życia”. Uczestniczyło w nich ponad 500 osób, nie tylko z Polski.

7 sierpnia rozpoczął się 12-dniowy turnus dla młodzieży młodszej (50 uczestników), kierowany przez Władysława Zapotocznego. Równolegle odbywał się obóz dla nastolatków z rodzin żydowskich z Sankt Petersburga, organizowany przez Fundację “Chewra”, w którym uczestniczyło 50 osób wieku od 10 do 18 lat oraz ich opiekunowie.

Ogółem w tegorocznym sezonie Ośrodek gościł ponad 1000 osób. Dla wielu z nich była to kolejna wizyta w ośrodku, dla innych - pierwsza okazja do wypoczynku i poznania Boga i chrześcijan. Zapraszamy za rok. (Władysław Zapotoczny)
 

 Copyright © Słowo i Życie 2000 

Słowo i Życie nr 3/2000