Słowo i Życie - strona główna
 

Dzień sądu!

Corliss LaMont, ojciec humanizmu był zwolennikiem twierdzenia: "Dopóki żyjemy, żyjmy w dostatku, bo kiedy umrzemy, wszystko się skończy". 

Śmierć według LaMonta kończy wszystko. Bertrand Russell, wielki brytyjski sceptyk, twierdził zuchwale: "Wierzę, że kiedy umrę, zgniję i nic z mojego ego nie ocaleje". On wierzył, że człowiek jest zaledwie pokarmem dla robaków. 

Robert G. Ingersoll był agnostykiem i żywiołowym mówcą, podważającym prawdziwość Pisma i istnienie Boga. Pewnego wieczoru w Nowym Jorku wymownie ogłosił swoje wątpliwości w ostateczny sąd Boży. Pewien stary pijak podszedł do niego chwiejnym krokiem i wymamrotał: "Mam wielką nadzieję, że się nie mylisz, bracie Bob. Na to właśnie liczę". 

Lepiej nie licz na to. LaMont, Russell i Ingersoll mylili się. Śmiertelnie się mylili. Śmierć nie kończy wszystkiego. Biblia mówi: "...postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd" (Hebr. 9,27). "A potem sąd"! Co to oznacza? Sąd? Śmierć nie kończy wszystkiego? (W pewnym sensie śmierć rzeczywiście wszystko kończy: zamyka wszystkie możliwości usłyszenia Ewangelii, odwrócenia się od grzechu, zwrócenia się do Chrystusa i życia dla Boga.) 

Dobroć Boga można zobaczyć wielokrotnie w Jego Słowie, kiedy mówi do całej ludzkości o nadchodzącym sądzie. Rodzaj ludzki będzie osądzony. Sąd ostateczny będzie miał miejsce. "Dzień sądu". Zbliża się. Już wkrótce pojawi się na scenie, w pobliżu Ciebie! Szybciej niż się tego spodziewasz! "Oto sędzia już u drzwi stoi" (Jak. 5,9)! 

Stary Testament mówi o nieuniknionym sądzie 

"Lecz Pan trwa na wieki, ustawia na sąd tron swój. Sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy" (Ps. 9,8-9). 

"Bóg nasz przybywa i nie milczy; przed Nim ogień pochłaniający, a dokoła Niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa z góry i ziemię, aby sądzić swój lud: Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzia!" (Ps. 50,3-6). 

"Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności" (Ps. 96,13). Sprawiedliwość i prawda będą standardami Bożego sądu. 

"Pomyślałem więc sobie: Bóg będzie sądził zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego; bo każda sprawa i każde działanie ma swój czas" (Kazn. Sal. 3,17). W głębi serca wszyscy to wiemy. 

"Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce, i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd" (Kazn. Sal. 11,9). 

"Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą" (Kazn. Sal. 12,14). W dniu sądu wszystko zostanie ujawnione! 

"A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a Jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim; zasiadł sąd i otworzono księgi" (Dan. 7,9-10). Żadna scena z sali sądowej w historii świata, w przeszłości czy teraźniejszości, nie może być do tego przyrównana. 

Jezus Chrystus często mówił o nadchodzącym sądzie 

"Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd..." (Mat. 5,21-22). Dlaczego Jezus miałby ostrzegać nas przed zbliżającym się sądem, jeśli nie miałby on nadejść? "Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział" (J.14,2). 

"Zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu" (Mat. 10,15). 

"Ale powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam... Ale powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu aniżeli tobie" (Mat. 11,22 i 24). 

"A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu" (Mat. 12,36). Nic dziwnego, że moja mama uczyła mnie śpiewać: "Pilnuj swej buzi, co mówić chce!" 

"Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz" (Mat.12,41-42, zobacz też Mar. 6,11; Łuk. 10,14; 11,31-32). 

"Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za Mną, przy odrodzeniu, gdy Syn człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich" (Mat. 19,28). Apostołowie będą uczestniczyć w sądzie. 

"A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów" (Mat. 25,31-32). Fragment Ewangelii Mateusza 25,31-46 to barwny opis dnia sądu. 

"Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi... I dał Mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym" (Jan 5,22-27). 

"Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów Moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym" (Jan12,48). Niezmienne słowo Chrystusa będzie Bożą podstawą sądu. 

Nowy Testament również odwołuje się do dnia sądu 

"Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych" (Dz.Ap. 10,42). Każdy wierny Bogu kaznodzieja będzie tego nauczać. 

"Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie Go z martwych" (Dz.Ap. 17,31). Zmartwychwstanie jest dowodem, który potwierdza, że nadejdzie sąd. 

"Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się..." (Dz.Ap. 24,25). Paweł nawet politykom zwiastował o przyszłym sądzie! 

"Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego?... Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga... w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa" (Rzym. 2,3-5-16). 

"Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym" (Rzym. 14,10). Nadchodzący sąd jest dobrym powodem, by bracia żyli zgodnie w jedności! 

"Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga" (I Kor. 4,5). 

"Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe?" (I Kor. 6,2-3). 

"Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe" (II Kor. 5,10). 

"Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo Jego" (II Tym. 4,1). Chrystus przyjdzie, aby sądzić cały rodzaj ludzki i aby przyprowadzić Swoje Królestwo do Boga. 

"Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie... nie powracając ponownie do podstaw nauki... o sądzie wiecznym" (Hebr. 6,1-2). To "podstawy nauki"! Sąd jest ostateczny! Nie ma wyższej instancji, do której można by złożyć apelację. 

"A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd..." (Hebr. 9,27). 

"Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do Mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój" (Hebr. 10,30 z odwołaniem do V Moj. 32,35-36). 

"Zdadzą oni sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych" (I Piotra 4,5). Chrystus jest gotowy, aby sądzić. Czy Ty jesteś gotowy, aby być sądzonym? 

"Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd... Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania" (II Piotra 2,4 i 9). 

"Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi" (II Piotra 3,7). 

"W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie" (I Jana 4,17). Nasza ufność bierze się stąd, że znamy Chrystusa i ufamy Mu. 

"Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu" (Judy 6). 

"O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi..." (Judy 14-15). 

"I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię" (Obj. 11,18). 

"I widziałem wielki, biały tron i Tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego" (Obj. 20,11-15). Podstawą sądu będą nasze uczynki. Podstawą zbawienia zaś jest Boża łaska (Efez. 2,8-9). Jesteśmy zbawieni przez Jego łaskę, ale będziemy sądzeni na podstawie naszych uczynków. 


Sędzia Warren Candler pracował w młodości jako adwokat. Jeden z jego klientów został oskarżony o morderstwo i młody prawnik zrobił wszystko, aby uwolnić go z tego zarzutu. Występowały pewne okoliczności łagodzące, które obrońca wykorzystał i wyakcentował w swoim wystąpieniu przed ławą przysięgłych. Ponadto, w związku z tym, że na sali sądowej byli obecni podeszli w latach rodzice oskarżonego, młody adwokat odwoływał się do uczuć i współczucia ławników, często powołując się na bogobojnych rodziców. 

We właściwym czasie ława przysięgłych udała się na naradę. Po ustaleniu werdyktu przysięgli wrócili na salę sądową. Werdykt brzmiał: "Oskarżony jest niewinny". Młody prawnik, który był chrześcijaninem, przeprowadził ze swoim uwolnionym od zarzutów klientem poważną rozmowę. Ostrzegał go, aby trzymał się z daleka od złych dróg i wierzył w Bożą moc, która pomoże mu być dobrym człowiekiem. 

Mijały lata. Mężczyzna znowu znalazł się w sądzie. Również tym razem był oskarżony o morderstwo. Prawnik, który bronił go w pierwszym procesie, tym razem był sędzią. Na zakończenie procesu przysięgli ogłosili swój werdykt: "Oskarżony jest winny". Nakazując skazanemu powstanie do odczytania wyroku, sędzia Candler powiedział: "W pierwszym procesie byłem pańskim obrońcą, teraz jestem pańskim sędzią. Werdykt ławy przysięgłych obliguje mnie do wydania wyroku, skazującego pana na karę śmierci przez powieszenie". 

Dzisiaj Chrystus jest naszym obrońcą, naszym Zbawicielem, chcącym przebaczyć, oczyścić i zapomnieć. Jednakże nadchodzi straszny dzień, kiedy On będzie naszym sędzią.1 

Ułaskawienie jest osiągalne. Możesz - musisz - przygotować się na dzień sądu. Ponad 50 lat temu Archie Word zakończył swoje kazanie w historycznym kościele First Christian Church w Inglewood, w Kalifornii tymi słowami: "O, moja duszo! Sąd! Cóż to będzie za wydarzenie. Zatwardziali grzesznicy, którzy nie przyjęli Bożego ułaskawienia. Nierozważni grzesznicy, którzy przeszli obok Bożego ułaskawienia. Lekkomyślne dusze, które nie zwracały uwagi na Boże ułaskawienie. Oszukane dusze, które mniemały, że miłość Boża wyklucza sąd, które w hazardzie czasu przegrały Boże ułaskawienie... 

Pewien więzień w Kanadzie, który bezmyślnie odrzucił ułaskawienie, powiedział: ŤOto umieram w więzieniu samotny, opuszczony, zapomniany, a mógłbym być w domu, mieć przebaczone winy, być wolnyť. 

Dlaczego miałbyś wybrać piekło diabła, skoro możesz mieć Boże ułaskawienie? Bóg czeka, aby wypełnić Twoje serce mocą, nadzieją i radością! Ty musisz wybrać!"2 

VICTOR KNOWLES 
Autor jest założycielem i dyrektorem Peace on Earth Ministries, Joplin, MO USA oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "One Body". 

Przedruk za zezwoleniem z: One Body, Autumn 1999. Tytuł oryginału: Judgment Day Tłumaczenie: Julita Pawluczuk, opracowanie: N.H. 

1 Billy Graham, "The Coming Judgment", World Aflame, Doubleday, 1965. 
2 "Salvation and Damnation. All in the Same Text!", Repent or Perish, Archie Word, College Press, 1994.

Copyright © Słowo i Życie 1999

Słowo i Życie - nr zima 1999