Słowo i Życie - strona główna
  numer lato 1998

INFORMACJE I WYDARZENIA
 
VI Konferencja Kościoła Zborów Chrystusowych. W dniach 24-28 sierpnia 1998 r. w Ośrodku Katechetyczno-Misyjnym w Ostródzie odbyła się kolejna ogólnopolska Konferencja KZCh. Wykładowcami byli goście z USA: Reggie Hundley (dyrektor Mission Service Association, Knoxville, TN i redaktor naczelny miesięcznika "Horizons") oraz Wayne Murphy (dyrektor Polish Christian Ministries). Tematy wykładów koncentrowały się głównie wokół Listu do Kolosan, a dotyczyły pokus w życiu chrześcijanina i zwycięstwa, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Nienajlepsza pogoda odstraszyła niektórych od udziału w Konferencji i po raz pierwszy liczba uczestników była mniejsza od liczby zgłoszeń. Ukoronowaniem Konferencji był wieczór misyjny, połączony z modlitwą nad dwoma małżeństwami: Zapotocznych i Świeckich, podejmujących prace misyjną w Szczecinie w ramach programu Kolekta 75-lecia (patrz "Kolekta 75-lecia po dwóch latach"). W tym numerze zamieszczamy opracowanie dwóch wykładów z tej Konferencji: "Pułapki szatańskie" (R. Hundley) i "Ku przestrodze" (Wayne Murphy). W roku przyszłym Konferencja planowana jest na koniec czerwca. (N.H.) 


Ordynacja br. Stanisława Kotlińskiego. 23 sierpnia '98 w zborze w Gryficach odbyła się ordynacja na pastora br. Stanisława Kotlińskiego. S. Kotliński, ur. w 1956 r., nawrócił się w 1983 r. w Szczecinie. W tym samym roku przeprowadził się do Gryfic, gdzie wówczas istniała stacja misyjna zboru kołobrzeskiego, której kierownikiem, a później pastorem zboru, był br. Henryk Zagrodnik. S. Kotliński od 1995 r. pełnił funkcję pastora p.o. zboru w Gryficach. Aktu ordynacji dokonali bracia: Henryk Zagrodnik, Piotr Karel, Wayne Murphy, Bronisław Hury.  W uroczystości uczestniczyli goście z okolicznych zborów i grupa z USA. (N.H.) 


Zmiany w Ciechanowie. 16 sierpnia '98 w zborze w Ciechanowie odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego pastora Krzysztofa Zaręby i wprowadzenia na urząd pastora zboru br. Grzegorza Baczewskiego. Br. Krzysztof Zaręba był pastorem w Ciechanowie od 1992 r. Od września br. zmienił miejsce swojej służby - został pastorem zboru zielonoświątkowego w Warszawie. Pastorem w Ciechanowie został br. Grzegorz Baczewski, dotychczasowy pastor zboru zielonoświątkowego w Tczewie. Br. Grzegorz Baczewski jest cenionym kaznodzieją, duszpasterzem i lekarzem, znanym już wcześniej zborowi w Ciechanowie z organizowanych wspólnie konferencji i obozów. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i Seminarium Teologicznego w Ustroniu. W 1994 r. ukończył prowadzone przez Eurovangelism seminarium poradnictwa chrześcijańskiego. Aktualnie uczestniczy w Dyplomowych Studiach Biblijnych ChIB. Jego żona Alina jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku, ukończyła też Korespondencyjne Studia Biblijne ChIB. Wraz z mężem zajmuje się duszpasterstwem wśród małżeństw. Mają dwóch synów: Beniamina (7) i Dominika (2 lata). (N.H.)


Lato Misji Świat Dziecka. Tegoroczne wakacyjne kluby biblijne, organizowane przez "Świat Dziecka", odbyły się w zborach: w Rybniku i Olsztynie oraz (po raz pierwszy!) w Targoszycach-Sadowy na Białorusi. Każde miasto dostarczyło szczególnych wrażeń. Rybnik kojarzy się nam z pieśnią "Biblia mówi mi". Po zajęciach dzieci śpiewały ją na okolicznych ulicach i podwórkach, gdy bawiły się we własnym gronie. Z Olsztyna wspominać będziemy dzieci cygańskie, a też spontaniczny udział dzieci z sąsiednich domów w wieczornym muzykowaniu kadry. Targoszyce przywodzą na myśl entuzjazm dzieci, młodzieży i starszych członków zboru. Otwarty tam rok temu (staraniem br. Pawła Bajko) nowy budynek kościelny był przepełniony dziećmi ze wsi i okolic.
Jestem wdzięczna Bogu za błogosławieństwo, a zborom i asystentom za współpracę. (A.L.)


Chrześcijański Instytut Biblijny. Kolejny rok akademicki Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego (ChIB) w Warszawie zakończył się 27 czerwca 1998 wręczeniem 63 absolwentom świadectw ukończenia dwuletnich Korespondencyjnych Studiów Biblijnych. Okolicznościowe kazanie wygłosił Robert C. Shannon, wieloletni współpracownik Instytutu, obecnie pastor w Valle Crucis Christian Church (USA). 

Sześciu absolwentów Dyplomowych Studiów Biblijnych otrzymało dyplomy ukończenia studiów podczas uroczystości, która miała miejsce 7 czerwca w Institute for Biblical Studies w Austrii. Dyplomowe Studia Biblijne są prowadzone wspólnie przez Chrześcijański Instytut Biblijny i Institute for Biblical Studies. 

Nowy rok akademicki ChIB rozpoczął się uroczystym nabożeństwem 4 września '98. Kazanie wygłosił Mieczysław Kwiecień, wykładowca Warszawskiego Seminarium Teologicznego. Studia rozpoczęła rekordowa grupa 255 studentów, członków Kościoła Zborów Chrystusowych oraz 14 innych społeczności konfesyjnych. 

ChIB istnieje od 1984 roku. Obecnie prowadzi cztery rodzaje studiów: Korespondencyjne Studia Biblijne, Dyplomowe Studia Biblijne, Masters in Theology Studies i Szkołę Poradnictwa Rodzinnego. Współpracuje z International Institute for Biblical Studies w Austrii i z Springdale College w Anglii. Więcej informacji można otrzymać pod adresem: Chrześcijański Instytut Biblijny, ul. Puławska 114/11, 02-620 Warszawa, tel. (0-22) 646 82 28, fax (0-22) 646 82 27, e-mail: chib@webmedia.pl (M.W.)Wózki inwalidzkie. Już po raz czwarty amerykańska organizacja "Joni & Friends" przekazała Polsce 300 wózków inwalidzkich. Zostały one przekazane nieodpłatnie osobom najbardziej potrzebującym. Akcja rozdawnictwa odbywała się m.in. w dniach 10-11 września w kaplicy warszawskiego zboru "Chrześcijańska Społeczność". Podobne akcje odbyły się w Ciechanowie, Katowicach i Poznaniu. Uwieńczeniem była międzykościelna konferencja "Wrażliwość na niepełnosprawność", która odbyła się 12 września w Warszawskim Seminarium Teologicznym. Jej celem było uwrażliwienie na tę kwestię naszych środowisk kościelnych. Organizatorami konferencji byli: pastor Krzysztof Zaręba i Piotr Pawłowski - redaktor naczelny czasopisma "Integracja".  
 

Słowo i Życie - nr jesień 1998