Słowo i Życie - strona główna
  
nr wiosna 1998


Wydarzenia i informacje
 

Alians Ewangeliczny. 26 stycznia br. w Warszawie, w siedzibie zboru Chrześcijańska Społeczność przy ul. Puławskiej 114 odbyło się spotkanie przedstawiciela World Evangelical Fellowship (WEF), czyli Światowej Społeczności Ewangelicznej, pastora Johana Candelina z Finlandii z pastorami większości warszawskich zborów ewangelicznych, dyrektorami organizacji misyjnych i szkół biblijnych oraz przedstawicielami zarządów niektórych Kościołów. Zapowiadany był również przyjazd dyrektora ds. kontaktów międzynarodowych dra Agustina B. Vencera z Filipin, ale nie było to możliwe ze względu na silne przeziębienie. 

Johan Candelin, pełniący w Światowej Społeczności Ewangelicznej funkcję dyrektora Komisji ds. Wolności Religijnej, zapoznał się z sytuacją i potrzebami Kościołów ewangelicznych w Polsce oraz przedstawił zasady działania i struktury organizacyjne WEF. Struktury te są bardzo ograniczone, a działalność sprowadza się raczej do kontaktów i współdziałania w konkretnych celach i realizacji konkretnych programów. Jednak utrzymywanie takich powiązań okazuje się bardzo istotne i często przesądza o skuteczności działania rozproszonych wspólnot ewangelicznych. 

Pracą WEF kieruje Międzynarodowa Rada, składająca się z 15 członków. 

Światowa Społeczność Ewangeliczna ma trzy biura: w Singapurze, w Manili na Filipinach i w Wheaton, Illinois w USA. Powołane zostały dwa departamenty: Rozwoju Przywództwa oraz Służby Pojednania. Działa sześć komisji: Komisja ds. Kobiet, Międzynarodowa Rada Ewangelicznej Edukacji Teologicznej, ds. Misji, ds. Wolności Religijnej, Teologiczna, ds. Młodzieży. 

Pastor Johan Candelin dzielił się również osobistymi doświadczeniami z pracy Komisji ds. Wolności Religijnej. Kościoły i ruchy ewangeliczne głosząc poselstwo Ewangelii napotykają często na silny opór, naciski i presje, powstrzymujące działania misyjne, czasem zagrażające życiu. Światowa Społeczność Ewangeliczna występuje w obronie chrześcijan, ich praw i wolności. Ważne jest prowadzenie działań na wielu płaszczyznach. Występowanie w obronie pojedynczych osób jest równie ważne jak zabieganie o legalizację Kościołów w niektórych krajach czy o respektowanie praw człowieka oraz wolności sumienia i wyznania. 

Światowa Społeczność Ewangeliczna uczestniczy w pracach Komitetu Praw Człowieka ONZ, a Europejski Alians Ewangeliczny ma swoich przedstawicieli w Unii Europejskiej. 

Światowa Społeczność Ewangeliczna jest unią aliansów ewangelicznych poszczególnych kontynentów, w skład których wchodzą alianse poszczególnych krajów. Biuro Aliansu Europejskiego, któremu przewodniczy Stuart McAllister, mieści się w Wiedniu. W Europie alianse ewangeliczne istnieją już w następujących krajach: Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, we Włoszech. 

Pastor Candelin zachęcał do modlitw i podjęcia działań zmierzających do utworzenia również w Polsce Aliansu Kościołów Ewangelicznych. Uczestnicy spotkania, przekonani o potrzebie powołania takiej płaszczyzny współpracy, podjęli konkretne działania: Powołano trzyosobową grupę roboczą celem przygotowania materiałów na kolejne spotkanie w dniu 25 lutego. Planowane spotkanie odbyło się, a jego efektem były pisemne deklaracje zwierzchników Kościołów: Chrześcijan Baptystów, Zielonoświątkowego i Zborów Chrystusowych o woli przystąpienia do Aliansu Ewangelicznego. Dalsze prace nad formułą Aliansu, wypracowaniem wizji i celów działania powierzono sześcioosobowej grupie roboczej. 


Dzień Judaizmu. Kościół Rzymskokatolicki obchodził 17 stycznia br. Dzień Judaizmu. Odchodzony po raz pierwszy Dzień Judaizmu był dla wszystkich parafii katolickich okazją do poznania wiary Izraela, jej historii i współczesności, zastanowienia się, czym jest judaizm - religia żydowska. Ta katolicka inicjatywa jest ze wszech miar godna poparcia i warto włączyć się w te obchody, by np. spotykać się tego właśnie dnia z Żydami, wołać do Boga o pokój dla Izraela, dziękować Bogu za to, że dzięki temu narodowi mamy Biblię, że z tego narodu wywodzi się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Czasem wydaje się, że niewielu naszych rodaków-katolików wie, że Jezus był z urodzenia Żydem, podobnie jak Maria - Jego Matka. Bez Żydów nie byłoby naszej cywilizacji i chrześcijaństwa. Miejmy nadzieję, że Dzień Judaizmu przyczyni się do zmniejszenia w naszym narodzie niechęci (żeby nie powiedzieć nienawiści) do tego wybranego przez Boga narodu. 


Polska potrzebuje Twojej modlitwy - pod takim hasłem zostaliśmy wezwani do 40-dniowego wstawiennictwa za Polskę poprzez modlitwę i post w okresie od 3 marca do 11 kwietnia 1998, tj. przed tradycyjnym Świętem Zmartwychwstania Pańskiego. W przygotowanej na tę okoliczność ulotce czytamy, że Polska potrzebuje przede wszystkim duchowej Bożej łaski i Bożego błogosławieństwa, ponieważ człowiek - i oczywiście naród - nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Słowo Boże pokazuje Bożą łaskę, przychodzącą w odpowiedzi na modlitwę, kiedy jednostki i społeczności szukały Bożego oblicza, Bożego przebaczenia, prowadzenia i błogosławieństwa. Jeśli pragniemy błogosławieństwa dla ziemi, w której żyjemy, i odbudowy duchowej i moralnej naszego społeczeństwa, to - tak jak Nehemiasz - musimy szukać Bożego oblicza i Bożej łaski w modlitwie, wyznawać Bogu grzechy osobiste i te widoczne w społeczeństwie, wstawiać się za naród i kraj, wierząc i ufając w Boże obietnice. Jeśli dla Boga tak wielkie znaczenie miało za czasów Jonasza nawrócenie się Niniwy i zachowanie jej od sądu, to czyż nie jest przedmiotem Jego troski nasz czterdziestomilionowy naród? Polska potrzebuje łaski od Boga, a od nas wstawienniczej modlitwy. 

Wezwanie do modlitwy zostało podpisane przez: Grzegorza Bednarczyka - Prezbitera Kościoła Chrześcijan Baptystów, Michała Hydzika - Prezbitera Naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego, Zdzisława Miarę - Dyrektora Krajowego Ruchu Nowego Życia, Andrzeja Nędzusiaka - Prezbitera Naczelnego Kościoła Bożego w Chrystusie, Henryka Rothera-Sacewicza - Prezbitera Naczelnego Kościoła Zborów Chrystusowych, Jana Tomczyka - Prezbitera Naczelnego Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan.

Copyright © Słowo i Życie 1998

Słowo i Zycie - nr wiosna 1998