Słowo i Życie nr 4/2015

Oświadczenie
zwierzchników Kościołów ewangelicznych w Polsce
w kwestii stosunku do imigrantów


Wobec dramatycznej sytuacji ludzi migrujących do Europy, świadomi szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą to zjawisko, jako zwierzchnicy Kościołów ewangelicznych oświadczamy:

  • Postawa chrześcijańska powinna być motywowana zasadą miłosierdzia zawartą w Ewangelii Mateusza 25:35: „Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie”. Dlatego wzywamy wszystkich do otwarcia swoich serc i szukania z mądrością, rozwagą i modlitwą możliwości okazywania uchodźcom miłości Chrystusowej.

  • Zachęcamy do modlitwy o Rząd RP i podległe mu służby, aby poszukując skutecznych sposobów pomocy uchodźcom, strzegł bezpieczeństwa kraju.

  • Deklarujemy wobec rządzących gotowość niesienia pomocy w wypełnieniu tego ewangelicznego dzieła miłosierdzia.

  • Prosimy wszystkich wiernych o wstawienniczą modlitwę, ofiarność i zaangażowanie.

Pastor W. Andrzej Bajeński
Prezbiter Naczelny - Biskup Kościoła Chrystusowego w RP
członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Pastor Andrzej Jeziernicki
Prezbiter Naczelny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Prezbiter dr Marek Kamiński
Biskup Kościoła Zielonoświątkowego w RP
członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Pastor Jerzy Karzełek
Przewodniczący Rady Kościoła Wolnych Chrześcijan

Pastor Tadeusz Krzok
Prezbiter Naczelny Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej

Pastor Andrzej Nędzusiak
Prezbiter Naczelny Kościoła Bożego w Chrystusie
członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Pastor Tadeusz Tołwiński
Prezbiter Naczelny Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan
członek Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Prezbiter dr Mateusz Wichary
Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
Przewodniczący Zarządu Aliansu Ewangelicznego w RP

Biskup Wojciech Włoch
Przewodniczący Kolegium Pastorów Kościoła Bożego w Polsce
członek Aliansu Ewangelicznego w RP

Warszawa, 12 września 2015 r.Copyright © Słowo i Życie 2014