Słowo i Życie nr 2/2012

Kościół Chrystusowy w RP

Bronisław Hury

Konferencja Krajowa 2012

Dopracowanie i uchwalenie nowego statutu Kościoła było głównym tematem i zadaniem tegorocznej Konferencji Krajowej. Od ostatniej gruntowniejszej zmiany statutu w roku 2004 minęło zaledwie kilka lat, ale zachodzące wciąż zmiany w otaczającym nas świecie i w środowisku kościelnym, w relacjach pomiędzy zborami a Radą Krajową wymagały także stosownego przystosowania struktury i kompetencji kościelnych organów. Rada Krajowa od jakiegoś już czasu zastanawiała się, jakie kroki należy podjąć, by sprostać wciąż zmieniającej się rzeczywistości. Z ośmioosobowego składu Rady Krajowej wyznaczono trzyosobowy zespół: W. Andrzej Bajeński, Marek Charis i Władysław Dwulat, który opracował projekt nowego statutu Kościoła. Projekt ten został najpierw omówiony w pełnym składzie Rady Krajowej a następnie przekazany pastorom do konsultacji. W kwietniu br. odbyły się w tej sprawie regionalne spotkania konsultacyjne z Prezbiterem Naczelnym lub którymś z członków Rady Krajowej. Dużym udogodnieniem była współczesna technologia. Korespondencja elektroniczna bardzo ułatwia i przyspiesza tego rodzaju prace. Wyłapano nieścisłości, przemodelowano niektóre zapisy, wycyzelowano terminy prawne. Nic jednak nie zastąpi osobistych spotkań i rozmów. W tym roku, zamiast jak zwykle w końcu czerwca, termin Konferencji został wyznaczony nietypowo na 30 kwietnia – 2 maja.

Zwykle doroczne Konferencje mają charakter duchowej uczty: inspirujące wykłady, budujące świadectwa, ciekawe dyskusje, a formalne sesje sprawozdawcze zwykle zajmują nieznaczną część czasu. Tym razem było inaczej. Konferencja była krótsza, zajęła właściwie dwie doby i w większości przeznaczona była na dopracowanie statutu. Stąd też i nietypowe jej hasło: „Chrystusowi.pl – wersja 9.1”. Jedynie wieczorne społeczności miały zwyczajowy, podniosły charakter. W obydwa wieczory usługiwał C. Wayne Murphy – dyrektor Polish Christian Ministries, przechodzący w niedługim czasie na emeryturę, co nadawało jego zwiastowaniu tym większą wymowę. Zawierało bowiem ponadczasowe przesłanie, z perspektywy wieloletniej służby na rzecz Bożego Królestwa. Jak zwykle ciekawym elementem wieczornych społeczności były świadectwa. Miała też miejsce pastorska ordynacja Rafała Piekarskiego, od kilku już lat pełniącego obowiązki pastora przełożonego w Społeczności Chrześcijańskiej „Tomy” w Tomaszowie Mazowieckim.

W sesjach roboczych dominowały dyskusje o charakterze ogólnym. Wyrażano zarówno wątpliwości, jak i podkreślano zalety proponowanych zapisów. Zmiany dotyczą zarówno naszego postrzegania wspólnoty kościelnej jako całości, a także zborów i agend. O ile w latach dziewięćdziesiątych kładziono nacisk na niezależność lokalnych wspólnot, nie kryjąc wręcz niechęci do ponadzborowych struktur, obecnie dostrzega się ich potrzebę. W tym też kierunku poczyniono zmiany w statucie. Autonomia zborów pozostaje, ale w wielu kwestiach decyzje lokalnego zboru wymagają akceptacji Rady Krajowej lub Prezbitera Naczelnego. Prezbiter Naczelny ma też większe możliwości ingerowania w sytuacjach szczególnych. Zgodnie z nowym statutem Prezbiter Naczelny może zawiesić pastora a nawet radę starszych zboru lub dyrektora agendy do czasu rozpatrzenia sprawy przez Radę Krajową. Natomiast Prezbiter Naczelny i Rada Krajowa, podobnie jak dotąd, podlegają corocznej ocenie Konferencji Krajowej.

Z pewnością nie statut decyduje o duchowej kondycji naszych wspólnot kościelnych. Statut jest raczej tej kondycji odbiciem. Oddani Chrystusowi, wierni Bożemu Słowu ludzie pokazują w codziennym życiu, jaki jest dziś Kościół. Aby jednak lokalne wspólnoty kościelne wzrastały, powstawanie nowych nie było zakłócone, agendy dobrze funkcjonowały a wzajemna ich współpraca nie napotykała formalnych utrudnień, potrzeba mądrych, uporządkowanych regulacji. Miejmy nadzieję, że nowy statut spełni te oczekiwania.


Copyright © Słowo i Życie 2012