Słowo i Życie nr 1/2006

Relacja z Bielska Podlaskiego

Andrzej Rubaszewski

Indukcyjne studiowanie Biblii

Celem naszej konferencji było wnikliwe studium Listu do Tytusa. Wykłady prowadził brat Vasile Rusnac z Mołdawii, który jest wykładowcą Słowa Bożego w ramach Międzynarodowego Instytutu Indukcyjnego Studiowania Biblii. Instytut stawia sobie za cel pomoc ludziom wierzącym w lepszym zrozumieniu przesłania Słowa Bożego poprzez nauczenie studiowania go metodą indukcyjną, tak, aby człowiek wierzący był bardziej efektywny w służbie Bożej dzięki głębszemu poznaniu nauczania biblijnego. Metoda indukcyjna zakłada rozważanie Pisma Świętego jako nieomylnego Słowa natchnionego przez Boga. Każdy fragment Biblii jest rozważany w oparciu o poselstwo całego Słowa Bożego w przekonaniu, że Biblia najlepiej tłumaczy sama siebie. Bardzo ważne jest rozważenie kontekstu, w jakim dane Słowo występuje. Metoda indukcyjna zakłada konieczność uwzględnienia trzech faz w procesie studiowania tekstu biblijnego: obserwacji, interpretacji i zastosowania. Obserwacja dotyczy dokładnego przyjrzenia się tekstowi w celu poznania tego, co dany tekst mówi. Interpretacja jest dążeniem do pełnego zrozumienia tego, co znaczy ten tekst. Zastosowanie zaś to zrozumienie tego, jak dany tekst można zastosować w praktycznym życiu.

W konferencji wzięli udział bracia i siostry z okolicznych zborów różnych Kościołów. Jako pomoc w studiowaniu Biblii służył skrypt wydany przez Precept Ministries International, organizację, która powstała w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych, znaną dziś w 119 krajach, prowadzącą szkolenia w 67 językach. W oparciu o tekst Listu do Tytusa oraz materiały konferencyjne szukaliśmy odpowiedzi na pytania: Jakie stanowisko wobec bezbożnych powinien zająć Kościół? Jaki jest związek pomiędzy zdrową nauka a dobrymi uczynkami? Jak prowadzić pobożne życie w bezbożnym świecie?

Najważniejszą konkluzją z konferencji jest zrozumienie, jak ważna jest zdrowa nauka w Kościele. Ona to bowiem prowadzi do zdrowej wiary, która z kolei wyraża się w dobrych uczynkach, które są „ozdobą nauki Zbawiciela naszego, Boga” (Tyt 2,10).Metoda indukcyjnego studiowania Biblii jest idealnym narzędziem do osobistego poznawania Słowa Bożego, jak też wielką pomocą w prowadzeniu spotkań w grupach domowych. Umożliwia ona wyciąganie samodzielnych wniosków, a praktyka pracy zespołowej i wspólnego dochodzenia do prawd zawartych w nauczaniu biblijnym wyklucza przyjmowanie z góry narzucanych doktryn bez ich głębokiego zrozumienia i ich osobistego przyjęcia.

Copyright © Słowo i Życie 2006
Słowo i Życie - strona główna