numer 2/2004Zespoleni jednością myśli i zdania

- rozmowa z pastorem Władysławem Dwulatem,
Sekretarzem Generalnym Aliansu Ewangelicznego w RP

Słowo i Życie: Rada Krajowa Aliansu Ewangelicznego w RP na swoim posiedzeniu 24 marca 2004 roku wybrała Sekretarza Generalnego. Funkcję ta została obsadzona po raz pierwszy, a powierzono ją pastorowi Władysławowi Dwulatowi. Cieszymy się i gratulujemy. Jesteś dyrektorem Fundacji PROeM, zastępcą Prezbitera Naczelnego naszego Kościoła, starszym zboru Chrześcijańska Społeczność w Warszawie, a teraz kolejna służba...

Władysław Dwulat: Bardzo dziękuję za gratulacje. Dlaczego jeszcze Alians? Pewnie dlatego, że ludzie których cenię i szanuję, rozmawiając ze mną o Aliansie, zachęcali mnie do podjęcia tego zadania. Deklarowali wsparcie i modlitwę o tę służbę. Miałem wiec ułatwione zadanie - podjąć decyzję i dać się wybrać. Chrześcijańska służba jest moją pracą i pasją, tym co dalej chcę z Bożą pomocą robić. Ewangeliczne prawdy bez wątpienia są odpowiedzią na wiele pytań współczesnego świata poszukującego wartości. Trzeba o nich mówić, a też mówić o tych którzy przyjmują je jako zasadnicze w swoich deklaracjach wiary. Myślę, że Alians gromadzi takich właśnie ludzi. Alians jako organizacja w sensie prawnym i strukturalnym istnieje od kilku lat. Dziękuję Bogu za tych wszystkich, którzy do tego doprowadzili. Jestem pełen uznania dla tej żmudnej i mało widocznej pracy. Zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba było wielu rozmów, wzajemnego przekonywania, przełamywania  obaw i marzenia o wspólnocie celów, aby tak się stało. Gdyby teraz Alians Ewangeliczny mógł stać się organizmem, który żywo reaguje na ból i piękno, troski i radości, kłamstwo i prawdę, pomówienia i uznanie, grzech i przebaczenie... – byłby tym, czym w moim wyobrażeniu być powinien.

Jakie są statutowe zadania Sekretarza Generalnego AE? Jak jest powoływany?

Sekretarz Generalny jest organem wykonawczym Aliansu Ewangelicznego. Organem powołującym i odwołującym Sekretarza Generalnego jest Rada Krajowa. Sekretarz jest powoływany na okres pięcioletniej kadencji, nie ogranicza się ich liczby.

Do obowiązków Sekretarza Generalnego należy: reprezentowanie Aliansu na zewnątrz, organizowanie pracy bieżącej, organizowanie i nadzór nad biurem Aliansu, koordynacja współpracy członków na szczeblu krajowym, zarządzanie ewentualnym majątkiem Aliansu, realizowanie uchwał Rady Krajowej oraz Zgromadzenia Ogólnego, przygotowywanie projektu planu budżetowego Aliansu, przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia Ogólnego i Rady Krajowej, koordynacja prac komisji problemowych oraz nadzór nad ich działalnością.

Alians Ewangeliczny został zalegalizowany w styczniu 2000 r. Nie miał dotąd swojego Sekretarza Generalnego. Nie ma więc żadnych wzorców ani doświadczeń. Obejmujesz to stanowisko jako pierwszy. Co możesz powiedzieć o swojej wizji, zamierzeniach, planach i marzeniach związanych z pełnieniem tej funkcji?

Inspirację do działania znajduję w dwóch fragmentach Pisma Świętego:

“Ja w nich,  a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i ze ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś  (J 17,23).

„A proszę was, bracia, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania” (1 Kor 1,10).

Tyle od samego Chrystusa i apostoła Pawła. Z mojej strony chcę zrobić wszystko, by praca Sekretariatu Aliansu zapewniała to, co w obecnej chwili jest tęsknotą i wyobrażeniem wszystkich nas, jeśli chodzi o wspólne realizowanie idei Aliansu - mianowicie synergiczne współdziałanie i reprezentowanie ewangelicznego środowiska naszego kraju w kontekście europeizacji życia codziennego naszych rodaków. Zdecydowano powierzyć mnie funkcję Sekretarza Generalnego Aliansu - traktuję to jako ogromny zaszczyt dla mnie osobiście i docenienie tego, co dotąd - z Bożą pomocą - udało mi się zrobić. Jednocześnie z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że to ogromne wyzwanie i zadanie, które traktuję i będę realizował jako zlecenie od Najwyższego. Zrobię wszystko, abyśmy w Aliansie byli ludźmi zespolonymi jednością myśli i zdania.

Jak wygląda współpraca z przewodniczącym Rady Krajowej?

Przewodniczącym Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego jest obecnie pastor Zdzisław Józefowicz z Kościoła Zielonoświątkowego. Rola Przewodniczącego polega na kierowaniu pracami Rady Krajowej Aliansu, która m.in. wyznacza cele i zadania dla Sekretarz Generalnego.

Współpraca układa się dobrze. Spotykamy się raz w miesiącu, omawiamy sprawy związane ze strategią działania, modlimy się razem, próbujemy pozyskać dla Aliansu inne ewangeliczne Kościoły i organizacje, poszukujemy sponsorów dla zapewnienia funkcjonowania biura Aliansu. Pewnie jak każdy lubię realizować swoje pomysły, ale nie boję się też synergicznego współdziałania czy współzależności. Szanuję innych i ich pomysły. Myślimy podobnie - Prezydium RK i Sekretarz Generalny. Jeżeli uda się tak współpracować to będzie kolejny powód do wdzięczności Bogu i ludziom.

Alians Ewangeliczny jest związkiem międzywyznaniowym o zasięgu nie tylko krajowym. Należy do Europejskiego oraz Światowego Aliansu Ewangelicznego. Jak to wygląda w praktyce?

Wymieniamy się informacjami o problemach związanych np. z prześladowaniami chrześcijan w świecie, to przede wszystkim ukierunkowuje nasze modlitwy. Jeśli trzeba występujemy również wspólnie do władz poszczególnych krajów ze stosownymi petycjami i protestami. Spotykamy się na konferencjach i omawiamy kierunki działania poszczególnych Aliansów, które w przyszłości chcielibyśmy skoordynować. Rozmawiamy o planach na przyszłość i o tym, jak wygląda życie chrześcijanina w naszych krajach, z jakimi problemami się stykamy.

Czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej coś zmieni w tej kwestii?

Trudno tu o jednoznaczną odpowiedź. Z pewnością rola Aliansu nie ulegnie redukcji, bo niby dlaczego miałoby tak się stać? UE nie ingeruje w życie Kościołów, a więc i w funkcjonowanie Aliansu też nie ingeruje. Natomiast prezentowanie głosu wspólnoty chrześcijan ewangelikalnych jest istotne zarówno na forum krajowym jak i europejskim. My na razie nie mamy wielkich doświadczeń, jak nasze zdanie prezentować w szerszym kontekście niż w kraju. Wiemy jednak, że Alians Europejski jest reprezentowany w strukturach UE. Będziemy te struktury i możliwości działania poznawać. Myślę że Euro-Alians otworzy nowe możliwości dla naszego krajowego, jak choćby udział w konferencjach europejskich Aliansu. Liczymy również na pomoc Euro-Aliansu w zajęciu naszego miejsca w zjednoczonej Europie, na robocze kontakty z Unią Europejską, na pozyskiwanie funduszy na działalność Aliansu ze źródeł Unii. To tylko niektóre nadzieje na inną, lepszą jakość funkcjonowania Aliansu.

Jakie nowe możliwości, jakie trudności i wyzwania stają obecnie przed Aliansem Ewangelicznym w Polsce? W jakiej sprawie chciałbyś prosić naszych Czytelników o modlitwę?

Określę je w sposób następujący:
  • integracja środowisk ewangelicznych RP wokół realizacji zadań statutowych Aliansu
  • informacja o krajowych i europejskich aktywnościach podmiotów Aliansu
  • stworzenie realnej płaszczyzny współdziałania i wirtualnej platformy interakcji
  • budowanie relacji i twórcze oddziaływanie społeczne w duchu Ewangelii
  • komunikowanie Ewangelii i jej aktualności dla postmodernistycznych poszukiwaczy wartości.
Integracja, współdziałanie, informacja, budowanie relacji, komunikowanie - są to zadania a właściwie tęsknoty wielu, nie tylko chrześcijan. Jako ewangeliczni chrześcijanie mamy obietnicę ogromnej pomocy ze strony Założyciela chrześcijaństwa. I to jest moją nadzieją na sukces Aliansu. Chrystusowa modlitwa o duchową jedność Jego Kościoła niech będzie zachętą do naszych modlitw o jedność naszych działań.

Konkretne zamierzenia na rok 2004 to...

...uruchomienie biura i strony inernetowej z informacjami o Aliansie oraz pozyskanie nowych ewangelikalnych Kościołów i organizacji, które dotąd do Aliansu nie należą. Najważniejszym obecnie zamierzeniem jest stworzenie płaszczyzny informacji o podmiotach Aliansu i ich działaniach.

Zgodnie ze statutem AE Sekretarz Generalny to pełny etat. To intratna posada? Czy Alians Ewangeliczny ma jakieś biuro? Jak można się z Tobą kontaktować?

Jak już zostało to wyjaśnione w pierwszym pytaniu, to nie jest moje jedyne, ani nawet pierwsze zajęcie i stanowisko. Podjąłem je ze względu na zadanie, które trzeba wykonać. Pełnię tę służbę społecznie. Natomiast warto tu wyjaśnić, że Alians utrzymuje się ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, wpływów z działalności statutowej, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z własnego majątku, którego jak na razie nie mamy. Jak dotąd udaje nam się pozyskać trochę środków na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem skromnego biura, w którym urzęduje na pół etatu moja asystentka Anna Kryszyłowicz. To poprzez nią mam stały kontakt i nadzór nad bieżącymi sprawami. Biuro AE mieści się na ul. Puławskiej 114/4 w Warszawie. Można do nas zadzwonić (tymczasowy nr tel.(0-22) 844 06 25) lub napisać maila (biuro@aliansewangeliczny.pl). Podstawowe informacje o AE można już znaleźć na naszej stronie internetowej: www.aliansewangeliczny.pl. Będziemy starali się ją wzbogacać i zamieszczać na niej aktualne wiadomości.

Dziękuję za rozmowę.

[Rozmawiał Bronisław Hury]


Copyright © Słowo i Życie 2004
Słowo i  Życie - strona główna