Słowo i Życie - numer 2/2003


SŁOWO NA EKUMENICZNE DNI BIBLIJNE 2003

Przemówił do nas przez Syna

Bóg, który dawniej wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał  do ojców przez proroków, w tych ostatnich dniach, przemówił do nas przez Syna (Hbr 1,1-2).

Biblia jest zapisem tego wielowiekowego i różnorodnego przemawiania Stwórcy do człowieka. Całe Pismo - pisze apostoł - jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, przekonywania, upominania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały,  przygotowany do czynienia wszelkiego dobra (2 Tm 3,16-17).

Nie umniejszając nic z wartości, ważności lub piękna dawnego przemawiania Boga poprzez Prawo, Proroków i Pisma, pamiętamy jednak, że to nie oni – autorzy ksiąg, ale On, Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty... podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa (Hbr 1,3).

Najważniejsze i najdonioślejsze przemawianie Boga do ludzkości to przemawianie przez Syna. Prawo Boże otrzymaliśmy za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa (J 1,17).

Słowo Chrystusowe zapisane na kartach Nowego Testamentu, podobnie jak jego Autor, wczoraj, dziś ... i na wieki pozostaje standardem Bożego objawienia i miarą naszego chrystianizmu. 

To Słowo ma nie tylko informować, ale przede wszystkim transformować, przemieniać ludzkie życie. Dzięki Jego mocy od 2000 lat dokonuje się największa przemiana umysłów i serc ludzkich.

            Ludzie Chrystusa są ludźmi Jego Słowa. Jego owce słyszą głosy wielu pasterzy, ale podążają za Jego głosem (J 10,27). Jego apostołowie, składając świadectwo i zwiastując ewangelię, stają się dla Boga i swojego otoczenia wonnością Chrystusową (2 Kor 2,15). Jego uczniowie, bez względu na to z jakiej wywodzą się tradycji i jakiej uczelni posiadają dyplomy, trwają w Jego słowie (J 8, 31-32). Dzięki temu poznają wyzwalającą prawdę, a nasyceni Jego Słowem mają prawo mówić wraz z apostołem:  My właśnie mamy sposób myślenia  Chrystusa (1 Kor 2,16).

Bycie chrześcijaninem oznacza utożsamienie się z osobą Jezusa Chrystusa, z życiem, nauką i dziełem jedynego, autoryzowanego przez Boga, Zbawiciela świata.

Jeśli współczesne, Boże przemawianie do świata przez Syna ma mieć oddźwięk w naszych sercach; jeśli Jego słowa mają stać się w nas słowami życia wiecznego (J 6,68); jeżeli apostolskie westchnienie aż Chrystus zostanie w was ukształtowany (Ga 4,19) wskazuje na cel Bożego wybrania i powołania - to jakkolwiek by się to miało wyrażać, Słowo Chrystusowe musi  mieszkać w nas obficie (Kol 3,16).

Jeśli zaś Słowo Chrystusowe ma mieszkać w nas obficie (Kol 3,16), to Biblia nie może być odświętnym tortem, lecz musi stać się chlebem powszednim.

Tego pragnie odwieczny Bóg. Tego potrzebuje współczesny człowiek. Dla tej właśnie sprawy istnieje i trudzi się Towarzystwo Biblijne. Temu też służą nasze - w tym roku dziesiąte już - Ekumeniczne Dni Biblijne.

KOMITET EKUMENICZNYCH DNI BIBLIJNYCH TOWARZYSTWA BIBLIJNEGO W POLSCE

Tegoroczne “Słowo”, przygotowane przez Kościół  Zborów Chrystusowych, zaaprobował Komitet Ekumenicznych Dni Biblijnych  w dn. 20 marca 2003 r.

Copyright © Słowo i Życie 2003
Słowo i  Życie - strona główna